EUCHARYSTIA – TAJEMNICA WIARY

EUCHARYSTIA – TAJEMNICA WIARY

Rozważanie Ks. Jana Lombarskiego

Na początku Adwentu 2019 roku – weszliśmy w nowy duszpasterski program 3-letni pt. ,,Eucharystia daje życie’’. Obecny pierwszy rok tego cyklu, zawiera treści duszpasterskie zawarte w stwierdzeniu: ,,Eucharystia – tajemnica wiary’’. Na kanwie tej prawdy, którą słyszymy po konsekracji, podczas każdej Mszy św., pragnę wyjaśnić, bądź przypomnieć niektóre prawdy naszej wiary.

  Słowo ,,Eucharystia’’, pochodzenia greckiego, znaczy ,,składam dzięki’’. Składamy Bogu dzięki za dzieło stworzenia, odkupienia i uświęcenia.

  Eucharystia – jako Ofiara – to Msza św.,

                        – jako obiekt adoracji – to Najświętszy Sakrament

                        – jako pokarm – to Komunia święta.

Msza św. – jest Ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus, pod postaciami chleba i wina, ofiaruje się za nas Swemu Ojcu. 

Najświętszy Sakrament – to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa, pod postaciami chleba i wina.

Komunia święta – to przyjmowanie Najświętszego Sakramentu, czyli – spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa, pod postaciami chleba i wina.

  Wśród 7-miu Sakramentów świętych, ten jest Najświętszy, gdyż jest w nim obecny sam Zbawiciel Jezus Chrystus żywy, z Ciałem, Bóstwem i Człowieczeństwem, cały w konsekrowanej hostii, cały w każdym Komunikancie, cały w każdej ich części, bo nieskończoność Boga dzielona przez skończoną liczbę – nadal pozostaje nieskończona. Jest to dla nas niepojęte, że w odrobinie chleba – zawarł się Chrystus Pan. Stąd stwierdzenie po konsekracji: ,,Oto wielka tajemnica wiary’’. W czasie konsekracji wypowiadanej przez Chrystusa, ustami celebransa – to sam Zbawiciel dokonuje dzieła transsubstancjacji, przemiany substancji / istoty chleba – w istotę Ciała Chrystusa i istoty wina – w istotę Krwi Chrystusa /natomiast przypadłości / kolor, smak, zapach itp. / – nadal pozostają te same.

  Do tego sakramentu przygotowywał Pan Bóg ludzi przez 1250 lat, poczynając w Egipcie, podczas 10-tej plagi, kiedy maca – niekwaszony chleb i krew paschalnego baranka, uratowały wszystkich pierworodnych synów od śmierci. Manną, która przez 40 lat, w drodze do Ziemi Obiecanej, karmieni byli potomkowie: Abrahama, Izaaka i Jakuba. Na ten fakt powołał się Jezus, po drugim rozmnożeniu chleba, przepowiadając ustanowienie Eucharystii: ,,Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. Ja wam dam takiego chleba, że gdy będziecie go spożywać, nigdy nie umrzecie. Chlebem tym jest moje ciało’’. Nie chcieli słuchać takiej mowy i odeszli. Pozostali tylko Apostołowie. Oni też nic z tego nie rozumieli. Czy wy też chcecie odejść? Zapytał Jezus. Wiara ich została poddana wielkiej próbie. Odpowiedział Piotr: ,,Panie, dokąd pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli, że Ty jesteś Święty Boże’’. Dopiero w Wielki Czwartek , podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy Pan Jezus dokonał pierwszej konsekracji mówiąc: ,,Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje, bierzcie i pijcie, to jest Krew Moja’’ zrozumieli wtedy, że nie muszą być ludożercami, bo Ciało Pańskie jest pod postacią chleba, a Krew Pańska jest pod postacią wina. Zawierzyli słowom Jezusa. Widzieli bowiem wielokrotnie, jak na Jego słowa, działy się niezwykłe cuda. Chociaż wielu z nas nie widziało żadnego cudu, to jednak kierując się wiarą, ufamy Jezusowi, który przez kapłana, odprawia Mszę św. I wypowiada słowa konsekracji. Ostatnimi laty dokonały się w Polsce dwa Eucharystyczne cudy, potwierdzone naukowymi badaniami: w Sokołówce Jezus potwierdził prawdę, że w komunikancie – jest żywe ludzkie ciało. W Legnickim kościele p.w. św. Jacka objawił Jezus szokującą prawdę, że w komunikancie jest mięsień ludzkiego serca i to z czasu agonii. O jak niepojęta jest miłość Zbawiciela. Chrystus Pan karmi nas swoim Świętym Ciałem, kochającym Sercem – do granic agonii, aż do śmierci, chwalmy Go na wieki.

Mój facebook