KONSTYTUCJA KRÓLESTWA BOŻEGO

KONSTYTUCJA KRÓLESTWA BOŻEGO

Rozważanie Ks. Jana Lombarskiego

Konstytucja, to ustawa zasadnicza, która ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie. Żadne uchwalane ustawy i przepisy, nie mogą być sprzeczne z obowiązującą konstytucją.

   Zapewne znany jest wielu ,,Kodeks Hammurabiego’’, babilońskiego władcy z 18 w. p.n.e., wykuty na bazaltowej mensie, który znajduje się obecnie w paryskim muzeum w Luwrze. Zwykło się sprowadzać zasady tego kodeksu do stwierdzenia: ,,Oko za oko, ząb za ząb’’. Drugim kodeksem, obowiązującym nadal, a spisanym na dwóch kamiennych tablicach, to Dekalog – X Przykazań Bożych. Jest on Pozytywnym Prawem Bożym, a stanowi: uściślenie i podkreślenie głównych zasad Prawa Natury. Został przekazany przez Mojżesza Hebrajczykom / Potomkom Abrahama, Izaaka i Jakuba / po wyjściu z niewoli egipskiej około 1250 r. p.n.e. Przechowywany w Arce Przymierza, największej świętości Wybranego Narodu. Arka została wyniesiona z Jerozolimskiej Świątyni i schowana gdzieś w górach przez Proroka Jeremiasza i wybranych pomocników, aby nie dostała się w ręce wojsk babilońskich, pod dowództwem Nabuchodonozora. Arka Przymierza z Dekalogiem do dzisiaj nie została odnaleziona. Warto jeszcze odnotować fakt, że pierwszą konstytucją na świecie, w czasach nowożytnych – była Konstytucja Stanów Zjednoczonych, a pierwszą w Europie – była Konstytucja 3-go Maja w Polsce, z 1791 roku, jako wspaniały owoc prac Sejmu Czteroletniego.

   To wszystko jest tylko wstępem do interesującego nas tematu: ,,Konstytucja Królestwa Bożego’’. Tak właśnie bibliści nazwali ,,Kazanie na górze’’ Pana Jezusa, spisane w Ewangelii wg. Św. Mateusza, w trzech rozdziałach: V, VI i VII. Jezus, Bóg-Człowiek, doskonały znawca ludzkiej natury, na początku dał nam odpowiedź na pytanie o podstawową tęsknotę człowieka, o szczęście. Błogosławiony znaczy ,,szczęśliwy’’. Chociaż każdy w czym innym upatruje szczęście, to jednak można zdefiniować szczęście – jako: radość z zaspokojenia pragnień w danej chwili. A także jako: satysfakcję z dobrze spełnionych obowiązków lub zadań. Osiem Błogosławieństw, to 8 obietnic szczęścia o wymiarze zarówno doczesnym, jak również o wymiarach wiecznych. Aby się one spełniły, trzeba nam wypełnić 8 wymagań, zawartych w pierwszej części zdania błogosławieństw. W II części Konstytucji porównał nas Jezus do ‘’soli ziemi i światłości świata’’. Jako sól mamy unikać skrajności kwasu i zasady, a przyjmować postawę ,,złotego środka’’ / określenie Platona. Jako sól: mamy poprawiać środowisko, w którym się znajdziemy, aby stało się lepsze. Mamy też Konserwować – chronić przed złem, przed zepsuciem. Prawdziwą światłością świata jest sam Jezus, a my mamy być jej odbiciem, będąc ,,czystymi lusterkami’’. Światło – to fale elektromagnetyczne, które poruszają się z prędkością około 300 000 km/s. W przekroju poprzecznym – składa się z siedmiu części o różnych długościach i częstotliwościach, co w efekcie daje 7, a nie 6 różnych kolorów / liczba 7 jest liczbą doskonałą. Mamy więc być w pełni światłem, a nie ,,wybrakowanym’’. Złożoną naturę światła poznajemy przez rozszczepienie promieni, przepuszczając je przez pryzmat. W przyrodzie dokonuje się to samoczynnie, przez podwójne odbicie promieni w każdej kropelce wody, tworząc piękne zjawisko 7 kolorowej tęczy, wraz z kolorem indygo. Jest on tak piękny, że został zarezerwowany tylko dla arystokracji. Warto wiedzieć, że również my, będąc w stanie Łaski Uświęcającej – jesteśmy Dziećmi Bożymi, Dziećmi Króla Wszechświata. Należymy więc duchowo do arystokracji, a tym samym mamy prawo do pięknego koloru indygo. W dalszych nakazach i zakazach podkreśla Jezus, że znosi obowiązek respektowania starotestamentalnego prawa zwyczajowego i rytualnego. Pozostałe nakazy i zakazy wypełnia nowym duchem: miłości i miłosierdzia / przebaczenia. Przestrzega Jezus, aby nic nie czynić ,,na pokaz’’, szczególnie w 3-ch najprzedniejszych dobrych uczynkach, a są nimi: modlitwa, post i jałmużna. Omawiając przykazania Boże z II kamiennej tablicy, kładzie większy nacisk na stronę duchową przykazań. Grzech bowiem popełnia człowiek przez świadome i dobrowolne przekroczenia przykazania w chwili wewnętrznej decyzji. Gdy nadto towarzyszy zewnętrzny czyn, dochodzi obowiązek restytucji, czyli naprawienie wyrządzonej krzywdy. Istnieje współzależność między winą a karą, a nie między zbrodnią a karą. Zostanie unieważnione ,,prawo odwetu’’. W zwalczaniu zła – obowiązuje 3-stopniowe upomnienie braterskie. Obowiązuje wszystkich prawo miłości nieprzyjaciół: nie miłością amor, ani amicitia, ale miłością caritas / agape /, która polega na szacunku i życzliwości, bo każdy człowiek jest arcydziełem Pana Boga i za każdego przelał Jezus swoją niewinną Krew. Również na życzliwości: Wszystko co chcecie, aby wam czyniono i wy czyńcie. Nie jest do przyjęcia obłudna postawa: ,,Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek’’. Nie troszczcie się zbytnio o dobra przemijające, ale troszczcie się bardzo o dobra wieczne. Unikajcie fałszywych proroków. ,,Nie każdy kto mówi Panie Panie – wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten – kto wypełnia wolę Ojca Mego, Który jest w niebie’’.

                                                                                                                   Rozważanie Ks. Jana Lombarskiego

Mój facebook