SKĄD TYLE ZŁA, FAŁSZU, NIENAWIŚCI, AGRESJI I WOJEN?

SKĄD TYLE ZŁA, FAŁSZU, NIENAWIŚCI, AGRESJI I WOJEN?

     „Do przepaści zmierza świat, bo brata nienawidzi brat, bo prawdy nie chce uznać nikt, że w przebaczeniu i miłości przyszłość świata jest, nadzieja świata!”. / Z piosenki Niemena/. Najpierw postaramy się ustalić jasność powyższych pojęć. Zwykliśmy pojmować, że istnieją niezależnie: dobro i zło, prawda i fałsz, jasność i ciemność, przyjaźń /miłość/ i nienawiść, biel i czerń, życzliwość i agresja, pokój i wojna, ciepło i zimno.

     W rzeczywistości istnieją tylko byty pozytywne: dobro, prawda, jasność, przyjaźń / miłość/, biel, życzliwość, pokój, ciepło. Pojęcia negatywne określają brak. np.: zło jest brakiem dobra, fałsz jest brakiem prawdy, ciemność jest brakiem jasności / światła/, czerń jest brakiem bieli, która zawiera 7 kolorów tęczy, zimno – jest pojęciem względnym i oznacza mniejszą energię kinetyczną ruchu drgającego cząsteczek. Ciepła nie posiada jedynie materia o temperaturze „0” w skali Kelwina / T /, czyli 273 w skali Celsjusza. Każda rzeczywistość /byt/ istniejąca nie jest brakiem jest „pozytywna” – ma swoją wartość, jest dziełem Boga Stworzyciela, który jest bytem Nieskończenie Doskonałym. Człowiek, którego ciało stanowi szczyt piramidy ewolucji, kierowanej przez Nieskończoną Mądrość i Wszechmoc Boga. Stworzony na „obraz i podobieństwo Boga” posiada duszę: nieśmiertelną, rozumną z myśleniem abstrakcyjnym i wolną – co daje mu możliwość miłować Boga ponad wszystko, z wolnego wyboru, a bliźniego, ze względu na Boga. Zostaliśmy powołani do współuczestniczenia w dziele stwórczym Boga, w jego pozytywnych elementach, a unikanie tego co ma charakter negatywny, co jest w rzeczywistości brakiem. Pierwszym więc naszym zadaniem jest poznanie Boga: Stworzyciela, Odkupiciela i Uświęciciela oraz poznanie Historii Zbawienia. Są one zawarte w Biblii i Tradycji Kościoła. Św. Paweł w Liście do Rzymian / 1, 20 /poucza: „Albowiem od stworzenia świata, niewidzialne Boga przymioty: wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się oni wymówić od winy”. W młodzieżowej piosence śpiewamy:” Gdy szukasz Boga – popatrz na kwiaty, popatrz na góry i ciemny las; z każdej wędrówki wrócisz bogaty i nową treścią wypełnisz swój czas. Bo cały świat jest pełen śladów Boga i każda rzecz zawiera Jego myśl: Wspaniały szczyt, błotnista wiejska droga -to Jego znak, który zostawił ci”. Cały więc Kosmos jest wielką otwartą księgą, także dla pogan. Aby wszyscy mogli poznać nie tylko istnienie Boga, ale także Jego Nieskończone Przymioty i to, że jest Jedyny, Stworzyciel wszelkiego bytu. To właśnie na drodze ludzkiego myślenia 3-ch greckich filozofów: Sokrates, Platon i Arystoteles, żyjących środowisku politeizmu – wiary w wielobóstwo, doszli do stwierdzenia i przekonania, że „jest Jeden Bóg to nieskończenie doskonały, praprzyczyna wszelkiego bytu.

     Pan Jezus przez 3 lata nauczał ludzi, głosząc Ewangelię – radosną nowinę o zbawieniu. Przed Wniebowstąpieniem przekazał: Piotrowi – pierwszemu papieżowi, 12 Apostołom – pierwszym biskupom, 72 uczniom – pierwszym kapłanom, 500 świeckim wiernych /pierwsze- mu laikatowi, jakoby w testamencie, nakaz: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, Chrzcząc je w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je zachowywać wszystko co wam przekazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”.           

     Pierwszym więc obowiązkiem Kościoła, Ludu Bożego, także Laikatu: jest nauczanie, ewangelizowanie: w małżeństwie, rodzinie, parafii i diecezji. Pod tym względem liczne znaki odstępstwa od wiary: formalistyka w przygotowaniu do Sakramentów św., zanikanie troski o duszpasterstwo dzieci i młodzieży: oderwanie ich od parafii, upadek moralności, pobłażanie złu. Wzrasta analfabetyzm religijny i dysproporcja między wiedzą świecką a religijną. Schamienie obyczajów, kultury słowa – nawet elit.  Często zamiast siły argumentu używany jest argument siły. stąd przemoc, poniżanie, wyśmiewanie /kompromitujące filmiki w sieci/. Trwa zmasowany atak zła, którego arsenałem są: kłamstwo, łatwy seks, środki antykoncepcyjne, tabletki gwałtu i wczesnoporonne, aborcja, nadużywanie wolności „róbta co chceta”. Już nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. Potrzebne jest wielkie odrodzenie, powszechne przebudzenie, bo „licho nie śpi”. „Diabeł nie ma urlopu”. On jest duchem kłamstwa i nienawiści. Niestety bardzo często znajduje wśród ludzi – licznych pomocników.

Rozważanie Ks. Jana Lombarskiego

Mój facebook