NOWENNA DO ŚWIĘTEJ RODZINY

MODLITWA WSTĘPNA

K. Święta Rodzino z Nazaretu, gromadzimy się przed Tobą, aby z całym Kościołem uwielbiać Święte Imię Boga, który stał się człowiekiem i wybrał narodzenie, wzrastanie i życie w rodzinie podobnej milionom rodzin na ziemi.
W. Święta Rodzino, Ty służyłaś zbawieniu i świadczyłaś każdego dnia o bliskości Boga wzrastając przed Nim – każdy w łączności z drugim, każdy z pomocą drugiego.
Jezu, Maryjo, Józefie – podążaliście razem drogą życia, by wypełnić Boży zamysł, a Wasze zaufanie Bożym Obietnicom i gotowość pełnienia woli Bożej jest dla naszych rodzin wzorem naśladowania i drogą świętości.

MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA

Bóg Ojciec dał nam Syna swego Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem w domu Sprawiedliwego Józefa i Niepokalanej Dziewicy. Dziękujemy Ojcu Niebieskiemu przez ręce Maryi i Józefa za wszystkie łaski, jakimi obdarza naszą wspólnotę parafialną i rodziny naszej parafii.
Powtarzamy:
Przez ręce Maryi i Józefa – dziękujemy Ci, Panie.
– Za wszystkie rodziny naszej parafii, których życie stanowi odzwierciedlenie „piękna i wspaniałości powołani do miłości i służby życiu”;
– Za głęboką miłość, którą darzą się chrześcijańscy małżonkowie w jedności życia małżeńskiego, podtrzymujący w świecie obraz Bożej miłości;
– Za nieustanne zaangażowanie ojców i matek na polu wychowania dzieci do chrześcijańskiej dojrzałości;
– Za rodziny, które w cierpieniu, w bólu i trudnościach materialnych żyją życiem nadziei chrześcijańskiej;
– Za wszystkie te rodziny, które napotkały problemy i trudności, lecz wytrwały w nierozerwalnych więzach ich sakramentalnego małżeństwa;
– Za małżonków, którzy żyją nauką Chrystusa o nierozerwalności małżeństwa a cierpią ból separacji, porzucenia lub odrzucenia;
– Za rozpowszechnianie przesłania Ewangelii wśród rodzin chrześcijańskich i za ewangelizację, którą prowadzą rodziny wśród swoich sąsiadów i w swoim miejscu zatrudnienia;
– Za liczne rodziny, które wspólnie się modlą i czerpią siłę z uwielbienia Boga;
– Za rodziny, które przyjmują krzyż i żyją chrześcijańską nadzieją.
– (Intencje własne)

Modlitwa: Składamy Ci dzięki i wielbimy Cię, Boże, nasz Ojcze, za wszystkie rodziny chrześcijańskie, które słuchają słów Jezusa Chrystusa, Twojego Syna: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Obyśmy wspólnie z wszystkimi rodzinami naszej parafii mogli odpowiedzieć na chrześcijańskie powołanie, każdy z nas stosownie do darów, jakie otrzymał. Każdy poprzez świadectwo dobrych uczynków. Niech każdy z nas usłyszy wezwanie do oddania Tobie chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA PROŚBY

Bóg zechciał wybrać mężczyznę i kobietę do współdziałania w miłości
i w pracy, w swoim dziele stworzenia i odkupienia świata. Wznieśmy wspólną modlitwę do Boga za pośrednictwem Świętej Rodziny:
Powtarzamy:
Przez wstawiennictwo Świętej Rodziny – prosimy Cię, Panie.
– Za wszystkich pasterzy i tych, którzy pełnią posługę w Kościele, aby służyli ludowi Bożemu z oddaniem, jak święty Józef godnie służył Panu Jezusowi i Dziewicy Maryi;
– Za Kościół, aby za wstawiennictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, we wszystkich narodach świata mógł spełniać owocnie swoją misję w rodzinach i z pomocą rodzin.
– Za przywódców rządów, aby kierowali życiem ekonomicznym, politycznym i społecznym sprawiedliwie i uczciwe, z poszanowaniem prawa i godności każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
– Za wszystkie rodziny na świecie, aby stały się źródłem Bożego miłosierdzia, świątyniami życia i miłości dla następnych pokoleń.
– Za małżonków, by łaska sakramentu małżeństwa okazała się silniejsza niż wszystkie słabości i kryzysy.
– Za dzieci i młodzież, by w rodzinie znajdowały silne wsparcie dla swojego rozwoju i mogły wzrastać w prawdzie i miłości.
– Za rodziny, które przeżywają niepokój z powodu braku pracy; które w trudzie zdobywają podstawowe środki utrzymania; które cierpią ucisk i prześladowanie z powodu wojny lub imigracji, aby Bóg udzielił im wszystkim pomocy i przyniósł pociechę;
– Za naszą wspólnotę parafialną: rodziców, młodzież, dzieci, starszych i samotnych, aby byli budowniczymi cywilizacji miłości.
– (Intencje własne)

Modlitwa: Panie, daj swym wiernym Ducha prawdy i pokoju, aby mogli Cię poznać całym swoim sercem, wypełnili to, co Tobie miłe i zawsze cieszyli się Twym błogosławieństwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

AKT ODDANIA

K. O dobry Jezu, który przez swoje niewypowiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzinnego życia Rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś,
W. Spojrzyj łaskawie na nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski Cię proszą.
K. Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szczególna służbę poświęciły i oddały,
W. Chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im pomocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu Twojej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.
K. O Maryjo, Matko najmilsza,
W. Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo, ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.
K. Także i Ty, chwalebny Patriarcho, święty Józefie,
W. Przybądź nam na pomoc swa przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby je Ona przedstawiła Jezusowi Chrystusowi. Amen.

Teksty modlitw zastały zaczerpnięte z wypowiedzi Sługi Bożego Jan Pawła II o rodzinie

źródło: http://www.swietarodzina.org.pl

Mój facebook